Algemene voorwaarden

Huurvoorwaarden voor autohuur

1)  Overeenkomst met ons

De voorwaarden vormen een onderdeel van de huurovereenkomst, die bestaat uit de volgende onderdelen: de voorwaarden, factuur en huurovereenkomst, een formulier voor het afhalen / terug brengen van de auto met klantgegevens, type verzekering, brandstofpeil en schadecontrole, en eventuele aanpassingen. Deze overeenkomst is voor het huren van het voertuig zoals omschreven op de factuur en huurovereenkomst. Deze overeenkomst is tussen de klant en Bookaparadise.com B.V. waar de klant akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, inclusief het ophaal/retourneer formulier.

2) Voertuig

Bookaparadise.com B.V. treed als intermediar namens de eigenaar van het voertuig op. Bij het voertuig horen ook banden, gereedschap, apparatuur, accessoires, autosleutels, kentekenbewijs en voertuig-documenten. Het voertuig wordt in goedwerkende staat afgeleverd en is alleen bestemd voor verhuur. De klant begrijpt dat niemand behalve Bookaparadise.com B.V. het voertuig kan overdragen. Pogingen tot het overdragen van het voertuig door de klant of iemand anders zijn ongeldig. Niemand mag het voertuig onderhouden of repareren zonder voorafgaande goedkeuring van Bookaparadise.com B.V.

3) Wie mag het voertuig besturen?

De huurauto mag alleen bestuurd worden door de huurder of andere bestuurders die op de verhuurovereenkomst vermeld staan (minimaal 23 jaar met een geldig rijbewijs). Als de huurder iemand anders dan deze personen de huurauto laat besturen en/of verplaatsen, dan is de huurder volledig verantwoordelijk en is er geen dekking van de verzekering.

Daarbij komt nog dat de extra bevoegde bestuurder het afhaal/retourneer formulier als extra bestuurder ondertekend heeft na kwalificatie door een werknemer van Bookaparadise.com B.V.

4) Borg

Bookaparadise.com B.V. vraagt standaard een borg van 150,00€ te betalen bij het online reserveren van het voertuig (Bij zowel CDW-verzekering als All-risk verzekering).

5) Terugbrengen van het voertuig

De huurder gaat ermee akkoord het voertuig terug te brengen in dezelfde staat als waarin hij het voertuig gekregen heeft, normale slijtage en schoonmaak* niet meegerekend. 

De huurder gaat ermee akkoord het voertuig terug te brengen naar het verhuurkantoor, op de dag en tijdstip zoals aangegeven in de huurovereenkomst. 

Indien om welke reden dan ook de klant niet in staat is het voertuig op de tijd en locatie zoals vereist in deze overeenkomst terug te brengen, dan wordt er een toeslag van het nachttarief in rekening gebracht.

Ook houden wij het wettelijk recht om een toeslag in rekening te brengen voor alle andere verliezen of geschatte schades aan het voertuig, waaronder het niet meer kunnen gebruiken van het voertuig, proces- en andere administratieve kosten.

*Het voertuig moet zonder hardnekkig modder worden teruggebracht (af te spoelen met een hogedrukreiniger bij een wasstraat) zodat eventuele schade kan opgemerkt worden.

6) Inbeslagname van voertuig

Bookaparadise.com B.V. mag het voertuig in beslag nemen zonder ingebrekestelling op kosten van de klant, indien geconstateerd is dat het voertuig fout geparkeerd of klaarblijkelijk verlaten is, of gebruikt is in strijd met de wet of deze overeenkomst, of voor een ongeoorloofd doeleinde. Ook indien het voertuig in of vlakbij zeewater wordt gereden. 

7) Verantwoordelijkheden van de klant

1.  De huurder dient het voertuig naar behoren onder controle te houden en ervoor te zorgen dat het voertuig gebruikt wordt in overeenstemming met het beoogde gebruik. De huurder dient er altijd voor te zorgen dat de juiste brandstof wordt gebruikt.

2.  De huurder dient het voertuig te inspecteren en eventuele schade en/of defecten te melden aan Bookaparadise.com B.V., waarvan een schriftelijk rapport zal worden opgesteld dat bij de huurovereenkomst zal worden gevoegd (staat van voertuig voorafgaand aan de verhuur). De huurder gaat ermee akkoord dat hij het voertuig in naar behoren werkende staat ontvangt en dient het voertuig naar behoren te besturen, alsook het voertuig terug te brengen in dezelfde staat (behalve in geval van overmacht met mechanische gebreken en/of normale slijtage).

3.  De huurder en bevoegde bestuurders dienen ervoor te zorgen dat olie- en koelvloeistofhoeveelheden van het voertuig op peil blijven, zoals aangegeven door de autoproducent.

4.  De huurder is verantwoordelijk voor eventuele schade aan het voertuig veroorzaakt door het raken van laaghangende objecten zoals bruggen of takken.

5.  De huurder mag niemand aan het voertuig laten werken zonder toestemming van Bookaparadise.com B.V.

6.  De huurder dient Bookaparadise.com B.V. zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van een defect in het voertuig.

7.  De huurder dient het voertuig in goede staat terug te brengen en op het in de huurovereenkomst vermelde tijdstip. Bookaparadise.com B.V. zal de huurder extra kosten in rekening brengen om het voertuig weer in de staat terug te krijgen zoals die van voor de verhuur.

8.  Voordat de huurder het voertuig terugbrengt dient de klant eerst te controleren of er zich geen persoonlijke eigendommen meer in het voertuig bevinden.

9.  De huurder is verantwoordelijk voor verlies van of schade aan de spullen die bij het voertuig gehuurd zijn, waaronder, kinderzitjes.

10.  De huurder zal volledig aansprakelijk gehouden worden voor alle mogelijke schade veroorzaakt aan de motor van het voertuig, in geval dat de klant de verkeerde brandstof heeft getankt.

11.  De huurder wordt verantwoordelijk gehouden voor alle kosten die niet genoemd zijn in deze voorwaarden, maar die, in alle redelijkheid beschouwd, onder de verantwoordelijkheid van de klant vallen.

8) Niet toegestaan gebruik van het voertuig

De klant is de enige die het voertuig mag besturen, alsook een andere bestuurder die genoemd wordt in het afhaal/retour formulier.

De klant of andere bevoegde bestuurder is het niet toegestaan om:

1.  Het voertuig te gebruiken voor verhuur.

2.  Het voertuig te gebruiken voor illegale doeleinden.

3.  Het voertuig te gebruiken voor racen, noch als model, noch om de betrouwbaarheid en snelheid van het voertuig te testen, noch als lesauto.

4.  Het voertuig te gebruiken onder invloed van alcohol of drugs of iets anders dat rijvaardigheid vermindert.

5.  Een lading te vervoeren in het voertuig die boven het door de fabrikant aangegeven maximum gewicht weegt, en ervoor zorg te dragen dat de lading veilig en goed vastzit volgens wet.

6.  Het voertuig te gebruiken om iets te trekken of te duwen.

7.  Het voertuig op ruw terrein of op wegen te rijden die ongeschikt zijn voor het voertuig.

8.  Het voertuig zodanig te gebruiken dat het schade kan oplopen, kwijt kan raken of gestolen kan worden.

9) Betaling

Minimum huurperiode: het minimum aantal huurdagen is 5 (vijf), te beginnen op het tijdstip van verhuur.

De huurder gaat ermee akkoord om direct op verzoek te betalen:

1.  Alle heffingen, kosten, belastingen, waaronder kosten voor diverse services en apparatuur, waaronder een vergoeding voor het verlies van autosleutels of zichzelf buitensluiten en alle andere gemaakte kosten als gevolg van deze huurtransactie.

2.  Schade aan het voertuig, ongeacht door wie veroorzaakt, het verlies van of de geschatte schade aan het voertuig, waaronder verlies van gebruik, proces- en administratiekosten, zoals de wet toestaat, terwijl wordt gehuurd uit hoofde van deze overeenkomst.

3.  Incassokosten i.v.m. berging van het voertuig. Alle soorten onkosten gemaakt als gevolg van het incasseren van verschuldigde bedragen i.v.m. het bergen van het voertuig, waaronder redelijke advocaatkosten.

4.  Lekke banden dienen meteen verwisseld te worden. Indien dit niet wordt gedaan, is de klant volledig aansprakelijk voor alle schade die daardoor veroorzaakt wordt. Indien de band niet gerepareerd kan worden, worden de kosten van een nieuwe band in rekening gebracht.

5.  De klant is verplicht alle verschuldigde bedragen te betalen voordat hij Bonaire verlaat. Indien nodig zullen alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassokosten en rente (15%) plus kosten van gerechtelijke bijstand in rekening worden gebracht.

Creditcard: de klant geeft Bookaparadise.com B.V. toestemming krediet te reserveren bij de kaarthouder tot een bedrag gelijk aan alle geschatte doorberekende kosten.

10) Verzekering

CDW (Collision Damage Waiver) (ongevallenverzekering met eigen risico). 

Deze bieden wij standaard aan inclusief de huurprijs.

1.  Het eigen risico bedraagt 350,00€ voor alle schade aan het gehuurde voertuig als gevolg van een aanrijding/ongeluk veroorzaakt door de klant of onbekende derde. De klant is geheel aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde voertuig.

2.  Schade door inbraak en diefstal wordt niet gedekt door de verzekering.

3.  CDW dekt alleen financiële aansprakelijkheid. Bookaparadise.com B.V. is niet aansprakelijk voor schade of lichamelijk letsel als gevolg van een aanrijding of ander ongeluk en toegebracht aan passagiers (waaronder de huurder en/of andere bevoegde bestuurders) die in het gehuurde voertuig vervoerd werden.

Full Coverage Plan / All-risk insurance (Volledige dekking met minder eigen risico)

1.  Het eigen risico bedraagt 150,00€ voor schade aan het voertuig als gevolg van een aanrijding/ongeluk veroorzaakt door de klant of een onbekende derde. 

2.  Alleen indien een politierapport kan worden overhandigd waarin staat dat de klant geen waardevolle artikelen in het voertuig had achtergelaten en de sleutel op een veilige plaats had opgeborgen, zal de klant niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan het gehuurde voertuig als gevolg van diefstal van (delen van) het voertuig en van inbraak. In alle andere gevallen is het eigen risico van 150,00€ van toepassing. Het begrip ‘waardevolle artikelen’ omvat artikelen zoals: mobiele telefoons en/of accessoires, camera’s en/of accessoires, duikersuitrusting en duikhorloges, sieraden, portefeuilles, betaalmiddelen zoals creditcards, cheques en contant geld, computers en/of accessoires, zichtbare flessen sterke drank, sigaretten, autosleutels, hotelkamersleutels, designerkleding en/of merkkleding en accessoires.

3.  BELANGRIJK: alleen indien de klant een politierapport heeft ingediend zoals genoemd in lid 2, zal de klant niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan het gehuurde voertuig in geval van diefstal. Daarom wordt de klant geadviseerd om voor het inleveren van het voertuig zelf zorgvuldig de auto op schade te controleren en zich ervan te vergewissen dat de reserveband en autogereedschap nog in de auto aanwezig zijn. Indien de klant bij het inleveren van het voertuig de klant geen tijd meer heeft om schade te melden bij de politie, zal Bonaireparadise.nl toch alle schadevergoedingen van de klant vorderen tot het bedrag van het eigen risico 350,00€.

4.  Het eigen risico bedraagt 150,00€ voor alle schade toegebracht aan derden als gevolg van een aanrijding door schuld van de klant.

In geval er onjuiste verklaringen zijn gegeven m.b.t. de geldigheid van het rijbewijs of als de bestuurder een rijverbod heeft, dan zal schade toegebracht aan het voertuig niet gedekt worden door de verzekering.

11) Toeslag afvullen tank

Indien de huurder ervoor kiest het voertuig in te leveren zonder de tank af te vullen, dan zal Bookaparadise.com B.V. de tank afvullen, waarvoor een bedrag in rekening wordt gebracht volgens het toepasselijke tarief zoals genoemd in de huurovereenkomst. De huurder begrijpt dat dit tarief hoger kan zijn dan wat gerekend wordt bij een tankstation in de omgeving. De aftankvergoeding wordt als volgt bepaald: het tarief per liter zoals omschreven in de huurovereenkomst, vermenigvuldigd met het geschatte aantal liters om de tank weer bij te vullen. De schatting wordt gemaakt m.b.v. de door de autofabrikant aangegeven tankcapaciteit, alsmede door op de brandstofmeter af te lezen welk deel van de tank leeg is.

12) Hoe te handelen als de klant bij een ongeluk betrokken is?

Iedere gebeurtenis (schade brengend feit), ongeacht of er derden of bezittingen van derden bij betrokken zijn, dient onmiddellijk aan de politie gemeld te worden (tel. 717-8000 of 911) en aan Bookaparadise.com B.V. . Indien dit niet gedaan wordt, heeft dat tot gevolg dat de verzekering de schade niet zal dekken, wat betekent dat de klant aansprakelijk gesteld zal worden voor alle veroorzaakte schade.

Alleen indien er een officieel politierapport over het ongeluk overhandigd wordt aan Bookaparadise.com B.V., waarin staat dat de schade niet veroorzaakt is door opzet, schuld of nalatigheid van de klant en dat de schade verhaald kan worden op de andere (bekende) partij m.b.t. het ongeval, zal het eigen risico dat bij schade aan het gehuurde voertuig geldt, niet van toepassing zijn. Tot het moment dat alle schades daadwerkelijk zijn verhaald op de bekende partij m.b.t. het ongeval, zal de klant aansprakelijk gehouden worden voor alle schades. Er zal geen geld teruggegeven worden aan de klant totdat alle schades volledig verhaald zijn op de andere partij.

De klant dient ook:

1. Het voertuig veilig te stellen.

2.  Direct aan de politie door te geven of er gewonden zijn of dat er een meningsverschil is over wie er verantwoordelijk is.

3. Direct het verhuurkantoor te bellen waar de klant het voertuig gehuurd heeft.

De klant dient de plichten en verboden van dit artikel aan alle bestuurders, passagiers en andere gebruikers van het voertuig kenbaar te maken en ervoor zorg te dragen dat zij zich er aan houden. Bevoegde bestuurders zullen niet helpen of aanmoedigen om een schadeclaim in te dienen tegen Bookaparadise.com B.V. als gevolg van een ongeval en zullen volledig meewerken in geval van een onderzoek en verdediging van een schadeclaim of rechtszaak.

13) Aansprakelijkheid huurder voor handelingen of nalatigheden aan de kant van derden

De huurder is aansprakelijk voor handelingen of nalatigheden aan de kant van de bestuurder, de passagiers en eventuele andere gebruikers van het voertuig, ook als zij zonder toestemming van de klant handelden.

14) Aansprakelijkheid m.b.t. persoonlijke eigendommen

De huurder begrijpt dat Bookaparadise.com B.V. niet verantwoordelijk is voor verlies van of schade aan eigendommen van de klant of anderen die op welk moment dan ook in of op het voertuig of het terrein van Bookaparadise.com B.V. zijn achtergelaten, zelfs als het in het bezit is van Bookaparadise.com B.V., ongeacht wie er in gebreke is. De huurder zal aansprakelijk gehouden worden voor alle schadeclaims van anderen inzake dergelijk verlies of schade.

15) Boetes en maatregelen opgelegd door de overheid

1.  De huurder dient alle boetes of financiële gevolgen van maatregelen opgelegd door de overheid m.b.t. het gebruik van het voertuig te betalen, tenzij dergelijke kosten gerelateerd zijn aan een defect dat al aanwezig was op het moment dat de huurovereenkomst afgesloten werd. De klant zal dergelijke overtredingen meteen aan Bookaparadise.com B.V. melden en die zullen de huurder vrijwaren van alle vorderingen en kosten voortvloeiende uit dergelijke overtredingen, inclusief onkosten in verband met het afhandelen van dergelijke zaken.

2.  Indien dergelijke boetes opgelegd worden aan Bookaparadise.com B.V. dan dient de huurder deze kosten direct op eerste verzoek terug te betalen.

3.  Indien Bookaparadise.com B.V. verplicht is informatie te geven aan de autoriteiten over een handeling of nalatigheid aan de kant van de klant, zoals een verkeersovertreding, dan dient de huurder eventuele kosten daaruit voortvloeiend, met een minimum van 10,00€ te betalen.

16) Beëindiging van de overeenkomst

Wij mogen deze overeenkomst beëindigen indien de huurder zich niet houdt aan de voorwaarden van deze overeenkomst.

Indien Bookaparadise.com B.V. deze overeenkomst beëindigt, zal dit geen invloed hebben op het recht om geld te ontvangen dat verschuldigd is aan hen volgens de voorwaarden van deze overeenkomst. 

17) Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, zijn er annuleringskosten verschuldigd.

Bij annulering 30 dagen vóór aankomst: geen kosten aan verbonden.

Bij annulering 30 dagen tot 1 dag vóór aankomst: 100% van het huurbedrag.

Bij annulering op de aankomst dag of no show: 100% van het huurbedrag.

De annuleringskosten worden berekend exclusief borg, kinderzitjes en transfers. 

18) Toepasselijk recht

Op onderhavige overeenkomst is alleen de wetgeving van Bonaire van toepassing.

©2024 Autohuren Bonaire
Landdrostdreef 124
1314 SK, Almere
Nederland
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded.